Karin Frank – unverblümt

galerie BAAL, Ausstellungen: 23.04. – 30.05.2008, 02.12.2008 – 31.01. 2009

look also: http://www.karinfrank.com